loader image
Skip links

Zasady Wynajmu

Regulamin Prestige Campers 

1. Wynajmujący i Najemca

1.1 Pojazd może wynająć jedynie osoba, która ukończyła 25 lat oraz posiada prawo jazdy kat. B od minimum 5 lat

1.2. Najemca przed podpisaniem umowy najmu zobowiązany jest okazać Wynajmującemu, ważny dokument tożsamości oraz prawo jazdy.

1.3. Przed wydaniem pojazdu oraz w dniu zwrotu Wynajmujący i Najemca spiszą protokół zdawczo-odbiorczy.

1.4. Wynajmujący wyda Najemcy pojazd czysty wewnątrz oraz na zewnątrz.

1.5. Wynajmujący zapewni Najemcy wyposażenie potrzebne do komfortowego użytkowania pojazdu, m.in. matę zewnętrzną, stół, krzesła, kable oraz przewody, pełne wyposażenie kuchni, kuchenkę gazową, grill gazowy, środki do toalety chemicznej oraz usługę mycia pojazdu po zakończeniu umowy najmu.

1.6. Najemca zobowiązuje się użytkować pojazd z należytą starannością, w tym korzystać tylko z dróg, do których pojazd jest technicznie przystosowany. Maksymalna prędkość podróżowania to 110 km/h.

1.7. Wyjazd poza terytorium Unii Europejskiej należy uzgodnić z Wynajmującym, w przypadku braku pisemnej zgody Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody bądź utratę pojazdu, traci również prawo do zwrotu kaucji.

1.8. Najemca podczas trwania umowy najmu pokrywa wszystkie koszty związane z eksploatacją pojazdu tj.: koszty paliwa, opłaty za przejazd autostradą, mandaty itp.

1.9. W przypadku awarii pojazdu lub kolizji Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować a następnie stosować się do zaleceń Wynajmującego. W przypadku gdy sytuacja tego wymaga Najemca zobowiązany jest również powiadomić odpowiednie służby tj. policję/straż pożarną itp.

1.10. Po podpisaniu umowy najmu, Najemca otrzyma od Wynajmującego komplet kluczy z pilotem, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie.

1.11. Najemca nie może podnajmować pojazdu, pod rygorem utraty kaucji.

1.12. W pojedzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

1.13. Przewożenie w pojeździe zwierząt wymaga uzgodnienia z Wynajmującym.

1.14. Pojazd może być wykorzystywany tylko i wyłącznie do celów rekreacyjnych.

2. Rezerwacja oraz opłaty

2.1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo, Najemca otrzyma potwierdzenie rezerwacji po wpłacie zadatku, w kwocie ustalonej z Wynajmującym. Zadatek podlega zwrotowi tylko w sytuacji, gdy pojazd nie zostanie wynajęty z winy Wynajmującego.

2.2. Oprócz ceny najmu pojazdu, Najemca wpłaci kaucję oraz opłatę serwisową, w kwocie określonej w umowie najmu. Standardowa kwota kaucji wynosi 5000,00 złotych, natomiast opłata serwisowa 300,00 złotych.

2.3. Podpisanie umowy najmu oraz uregulowanie pozostałych opłat nastąpi najpóźniej w momencie przekazania pojazdu Najemcy. Środki będą zaksięgowane na koncie Wynajmującego lub zostaną przekazane gotówką.

2.4. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy w ciągu 10 dni od daty zwrotu pojazdu. Wynajmujący może potrącić z kaucji koszty ewentualnych napraw, kosztów brakującego wyposażenia lub innych roszczeń, które wynikają z umowy najmu pojazdu lub regulaminu najmu. W przypadku, gdy kwota roszczeń przewyższy kwotę kaucji, Wynajmujący może żądać odszkodowania.

2.5. Wynajmujący przekazuje Najemcy pojazd z pełnym bakiem paliwa, pełnym zbiornikiem czystej wody, z opróżnionym zbiornikiem brudnej wody oraz opróżnioną i czystą toaletą chemiczną, Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd z zachowaniem w/w. W innym przypadku strony ustalają opłatę dodatkową w kwocie 500,00 złotych.

2.6. W przypadku utraty rzeczy opisanych w pkt 1.7. (kluczy, pilota) Najemca poniesie karę umowną w kwocie 1500 złotych.

2.7. W przypadku, gdy zostanie złamany zakaz palenia wyrobów tytoniowych wewnątrz pojazdu, Najemca poniesie karę umowną w kwocie 2000,00 złotych.

2.8. Zwrot pojazdu nastąpi w dniu zakończenia umowy, Najemca uzgodni z Wynajmującym dokładną godzinę zwrotu. W przypadku, gdy zwrot pojazdu nie nastąpi w uzgodnionym czasie, Wynajmujący poniesie koszt 100,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę.

2.8. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszystkie uszkodzenia pojazdu powstałe z jego winy oraz pośrednio z jego winy, tu w szczególności uszkodzenie opon, szyb oraz zawieszenia.

2.9. Regulamin oraz umowa najmu określają zakres praw i obowiązków Wynajmującego oraz Najemcy, kwestie sporne reguluje Kodeks Cywilny oraz sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.